Сполучники в англійській мові / Сonjunctions in English

Сполучник – службова частина мови в англійській мові, що зв’язує частини складного речення, окремі речення та слова у складі простого речення. Сполучники в англійській мові відрізняються тим, що вони не залежать від жодних граматичних характеристик слів, що з’єднають. Самі сполучники не змінюються та не мають граматичних категорій. 

За значенням англійській сполучники діляться на сурядні та підрядні, а за своєю формою – на прості, похідні, складні та складені.


Сурядні та підрядні сполучники
Сурядні сполучники в англійській мові з’єднують однорідні члени речення, а також незалежні речення. За допомогою сурядних сполучників незалежні речення з’єднуються у одне складносурядне речення. 

Приклад:
The deal was closed on Monday, and on the next day we sent the first shipment of goods. Угода була укладена в понеділок, а на наступний день ми відправили першу партію товару.

Підрядні сполучники в англійській мові з’єднують підрядні речення з головним, від котрого залежить це саме підрядне речення.

Підрядні сполучники входять до складу підрядного речення, за виключенням деяких складених сполучників, що входять до складу як головного, так і підрядного речення. Наприклад, not so…as – not so входить до складу головного речення, а as – до підрядного. 

Приклад:
It is not so difficult as I expected. – Це не так важко, як я розраховував.


Класифікація англійських сполучників

За формою розрізняють прості (Simple Conjunctions), похідні (Derived Conjunctions), складні (Compound Conjunctions) та складені (Composite Conjunctions) сполучники.

Прості сполучники складаються лише з одної морфеми:

as – як
if – якщо
and – та, і

Похідні складаються з кореня та суфікса і/або префікса:

becouse – тому що
unless - хіба що

Складні сполучники складаються з двох сполучників або ж має суфікс -ever:

however – проте
whereas – оскільки

Складені сполучники представляють собою поєднання різних частин мови і складаються з двох або більше слів:

in order to – для того, щоб
in case of – у випадку
as well as – також як

No comments: