Іменники в англійській мові / Nouns in English


Іменник (Noun) – це самостійна частина мови, що означає, називає предмет, особу або явище і відповідає на питання «хто?» або «що?».

             хто?                                                                            що?
This is Richard. – Це Річард.                                      It was a dream. – Це був сон.
That girl is Kelly. – Та дівчина - Келлі.                       My car is red. – Моя машина червона.

Іменники можуть поєднуватися з артиклями (a, an або the) в залежності від правил їх використання. Артиклі допомагають відрізняти іменники від дієслів та інших частин мови в словах, що мають декілька значень, а також вказують на означеність або неозначеність предметів та явищ. Артиклі також можуть бути відсутніми, тоді зрозуміти, до якої частини мови належить певне слово, можна завдяки порядку слів в англійському реченні.

I see a dog. – Я бачу собаку.
The dog is big. – Цей собака великий.
Dogs are cute. – Собаки дотепні.

Let’s count once again. – Давай порахуємо ще раз. (дієслово)
I have lost count. – Я збився з ліку. (іменник)

Види іменників за способом творення

Іменники англійської мови за способом творення поділяються на прості, похідні та складені іменники. Також всі іменники поділяються на загальні та власні назви.

Прості іменники (Simple Nouns) складаються з одного кореня та не мають суфіксів або префіксів. Часто це односкладні слова (слова, що складаються лише з одного складу).

man – чоловік, людина
house – дім
star – зірка

Похідні іменники (Derivative Nouns) складаються з кореня з додаванням суфіксів або префіксів. 

brotherhood – братство, братерство
engineer – інженер
actress – акторка

Складені іменники (Compound Nouns) утворюються з двох або більше коренів слів. Вони можуть утворюватися за допомогою складання основ не тільки іменників, але й інших частин мови (прикметників, дієслів, прийменників)

іменник + іменник
fireman – пожежник
fire – вогонь
man – чоловік

іменник + дієслово
waterfall – водоспад
water – вода
fall – падати

Загальні назви

Загальні назви (Common Names) вказують на загальні найменування предметів, матеріалів, осіб та понять, їхніх категорій та груп.

human – людина
feeling – почуття, відчуття
animal – тварина
love – любов, кохання


Власні назви

Власні назви (Proper Names) – це іменники, що вказують на унікальні, окремі предмети, на певних осіб, поняття. Власні назви завжди пишуться з великої літери. Вони можуть вживатися з означеним артиклем the або без нього 

До власних назв відносяться власні імена, географічні назви, національності та мови, назви вулиць, площ, організацій та установ, журналів, назви небесних тіл, днів тижня, місяців, назви свят тощо.

Власні імена, псевдоніми, прізвиська, клички тварин

Butch – Буч (кличка собаки)
Peter Johnson – Пітер Джонсон (ім'я)
Dwayne The Rock – Дуейн Скеля (ім'я та псевдонім)
Iron Arny – Залізний Арні (псевдонім)

Географічні назви (гори, пустелі, ріки, океани, країни, міста тощо)

Mount Fuji – гора Фудзі
Asia – Азія
England – Англія
New York – Нью-Йорк
the Great Lakes – Великі озера
the Pacific Ocean – Тихий океан


Національності та мови

English – англійська мова
Spanish – іспанець
the French – французи

Назви вулиць, площ, парків, мостів, будинків, готелів, музеїв, кораблів

The Louvre Museum – музей Лувр
The Grand Budapest Hotel – готель Гранд Будапешт
Fifth Avenue – П'ята авеню (вулиця)
Times Square – Таймс-сквер (площа)
Central Park – Центральний парк

Назви організацій, установ, фірм, компаній, газет, журналів

World Wildlife Fund – Всесвітній фонд дикої природи
United Nations – Організація Об'єднаних Націй
McDonald's – Макдональдс

Назви небесних тіл

the Sun – Сонце (зірка)
the Earth – Земля (планета)
Mars – Марс
Alpha Centauri – Альфа Центавра

Назви днів тижня, місяців

Monday – понеділок
Sunday – неділя
August – серпень

Назви свят, важливих подій

Christmas – Різдво
New Year – Новий Рік
Birthday – День народження
Mother’s Day – День матері

Independence Day – День Незалежності


Рід іменників

Рід іменників вказує на приналежність предмета, який позначає іменник, до чоловічої або жіночої статі. В англійській мові не завжди можна встановити рід за закінченням слова, як це можливо в українській мові. Також тільки іменники на позначення живих істот (а саме людей) можуть розрізнятись за родами (чоловічим та жіночим). Всі інші іменники відносяться до нейтрального роду (it – воно)

He, She

Серед іменників на позначення живих істот виділяють чоловічий рід (masculine gender) жіночий рід (feminine gender) та спільний рід (common gender).

До чоловічого роду також відносять неживі предмети, що в культурі асоціюються з чоловічою статтю, силою, міццю, впливом тощо. Не дивлячись на те, що ці іменники означають неживі предмети і в більшості випадків позначаються займенником it (воно), в літературі та в повсякденній розмові їх часто персоніфікують та оживляють, тому в певному контексті вони можуть відноситись до чоловічого роду.

На жіночий рід іменника інколи вказують особливі суфікси (-ine, -ess), що додаються до кореня слова. Також при словотворенні частина слова, яка відноситься до чоловічого роду, може замінятись на відповідну частину, що вказує на жіночий рід.

actor → actress (актор → акторка)
hero → heroine (герой → героїня)
landlord → landlady (поміщик, домовласник → поміщиця, домовласниця)
manservant → maidservant (слуга → служниця)

До жіночого роду також іноді відносять неживі предмети та поняття (що в більшості випадків позначаються займенником it), що персоніфікуються мовцем і в культурі асоціюються з жіночністю, красою, грацією, добротою.

moon – місяць

До спільного роду відносяться іменники на позначення живих істот, що є гендерно нейтральними, тобто такі, що можуть відноситися як до чоловічого, так і до жіночого родів в залежності від контексту. В більшості випадків це назви професій, фаху, роду діяльності. 

a baby – маля, малюк, дитина

a doctor – доктор

It

Всі неживі предмети, поняття, явища, а також тварини і збиральні іменники відносяться до нейтрального середнього роду (neutral gender). Йому відповідає займенник it.

a dog – собака
a country – країна
a tree – дерево

Іменники, що вказують на тварин, інколи можуть розрізнятись за родами (чоловічим та жіночим), якщо необхідно наголосити на статі тварини. В цьому випадку можуть бути використані займенники he або she замість it, або ж спеціальні назви для тварин різної статі.  

No comments: